Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com
Quick Search:
1.Biological Significances of Advertisement Call Notes in Babina daunchina
YUE Xizi1,2, JIANG Fan1, XUE Fei1, FANG Guangzhan1*, TANG Yezhong1
[Abstract]    [Download]
3.Habitat Selection by Three Sympatric High-mountain Galliformes
XU Yu1,2*, WANG Bin3, DOU Liang3, RAN Jianghong3, LIU Shirong4*, YUE Hanqiu5, YANG Liu5, ZONG Jianwei1, LI Yanji
[Abstract]    [Download]
4.Survey Method on the Impact Distance of Town to Alpine Grassland Birds
ZHAO Zhouzhou1,2, DAI Qiang2, DENG Huaiqing1, ZHOU Jiang1*
[Abstract]    [Download]
8.Effects of Cu2+ Stress on Hemocytes Toxicity and caspase-3, α-2M Gene Expression in Macrobrachium rosenbergii
GUO Hui, ZHU Xiaowen, OU Ronghua, LU Zhicheng, TAN Cuiting, SHEN Yuchun, ZHU Chunhua*
[Abstract]    [Download]
9.Comparison of Cold Hardiness of Two Toad-headed Lizards from Different Altitudes
LI Xiangtao, WANG Yan, LI Mei, MEN Shengkang, PU Peng, TANG Xiaolong, CHEN Qiang*
[Abstract]    [Download]
10.Comparison of mRNA Levels of PPP2CA and PME-1 Genes in the Testes of Yaks and Sterile Cattle-yaks
REN Liang1,2, FU Wei1, JIN Suyu1, HUANG Lin1, LI Caixia1, ZHENG Yucai1*
[Abstract]    [Download]
12.Anti-fertility Effect of Peppermint Oil on Female Lasiopodomys brandtii
ZHANG Xingli, XIE Chenwen, LIU Xiaoxue, FANG Wei, LI Xiao, ZHANG Jie*
[Abstract]    [Download]
13.Special Organs of Clarias gariepinus: Extrahepar
CAO Tianling, LIANG Xuchen, ZOU Xiaoqing, WANG Yue, ZHAN Yufei, YUE Yangchai, FENG Junchang, ZHOU Ch
[Abstract]    [Download]
15.Prevalence and Lineage Diversity of Avian Blood Parasites in Raptors
TIAN Yuzhu1, ZHANG Hui1, DONG Lu2, ZHANG Ya3*
[Abstract]    [Download]
16.Investigation on the Pest Rodent of Natural Forest in the North Slope of Mt. Changbaishan
LOU Kun1,2, SHI Yuhua1,2, ZHANG Yifeng1,2, PIAO Zhengji3, XIAO Zhishu4, LU Jiqi1,2, M Sichilima5, WANG Zhenlong1,2*[Abstract]    [Download]
18.Research Progress on Animal Vocal Learning
LIU Muxun, LIU Heng, TAN Xiao, SUN Keping, FENG Jiang, JIN Longru*
[Abstract]    [Download]
CopyRight©2017 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology