Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2020年第39卷第6期

1.Differential Transcriptome Analysis in Multi-Tissue of Bufo gargarizans

XU Wencai1, LIN Zhuyang1, XIAO Yadan1, TANG Ruixiang1, FAN Zhenxin1,2, MENG Yang1,2*

[Abstract]    [Download]

3.The Optimal Bird-Repellent Model of Audio-Bird-Repellent for Wild Pica pica

XIE Jiangjian1, LI Xingguang1, YANG Jun1, QI Tao1, YANG Zihe1, WANG Nan2*

[Abstract]    [Download]

5.Assessment and Analysis on Management Effectiveness of Forest Nature Reserves in Sichuan Province

SHU Yunfei1, CHEN Siqi1, LUO Gai1, LIU Jie1, WANG Ni2, RAN Jianghong1*

[Abstract]    [Download]

7.Effect of Temperature on the Embryonic Development of Oryzias melastigma

LIU Kaikai1, YUAN Tingzhu2, TANG Junwei2, SONG Jingjing1, LIU Hongjun1, CHI Wendan1, GE Shanshan1, YU Daode1*

[Abstract]    [Download]

8.Elaphe carinata (Günther, 1864) Found in Chayu County, Tibet Autonomous Region

GUO Keji1*, WU Nanfei1, SHU Fu1, TANG Zijun1, ZHANG Tong1, PUBU Dunzhu2, CHEN Shunde3, RAO Dingqi4

[Abstract]    [Download]

11.Sinospelaeobdella wulingensis (Hirudinea, Haemadipsidae) Found in Linshui County, Sichuan Province

REN Bosong1#, HUANG Taifu1,2#, WU Liyan1, YUAN Xiaoyue1, LIU Zhixiao1*

[Abstract]    [Download]

12.Diversity and Changes of Large and Medium-Sized Mammals in the Heizhugou National Nature Reserve Based on Infrared Cameras

LIU Jie1, RAN Jianghong1*, YUE Xiantao1, MAO Yeming2, MA Xiaolong2, ZHANG Yao2

[Abstract]    [Download]

13.A Revised Species List of Amphibians in Guizhou Province

LI Shize1, XU Ning2, LIU Jing1, LYU Jingcai3, WANG Bin4*, WEI Gang2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3