Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2020年第39卷第2期

1.Daily Activity Rhythm of lthaginis cruentus in the Wanglang National Nature Reserve, Sichuan

ZHAO Lianjun1#, LIU Mingzhang2#, LUO Chunping1, BU Hongliang2, MA Dongyuan3, SHANG Xiaotong4, LI Sheng2*

[Abstract]    [Download]

2.Seasonal Dynamics of Waterbird Phylogenetic Diversity in Ecological ZoneⅠ and Ⅱ in Macao, China

DING Zhifeng1*, CHAN Sot2, Si Nga3, Kam Heng2, LIANG Jianchao1, FENG Yongjun1

[Abstract]    [Download]

3.Effects of Polystyrene Microplastics Exposure on the Growth of Gobiocypris rarus Larvae

HOU Miaomiao1,2,3, WANG Chunling2, XU Chunsen2,3, QIU Ning2,3, XIA Zhijun2,3, SU Liangxia2,3, WANG Jianwei2*

[Abstract]    [Download]

5.Expression Differences of Ovarian Genes of Pengbo Semi Fine Wool Sheep Producing Twin Lambs at Estrus

ZHANG Li1*, Pubuciren1, HU Yadong2, Zhaxi1, Luosangcuicheng1, Cirenquzhen1, Deqingzhuoga1

[Abstract]    [Download]

7.Analysis of Giant Panda Habitat at the Southern of Minshan Mountains

YU Xiang1#, LUO Xiuhai2#, ZHOU Yanshan1, LAN Guanwei1, CHEN Chao1, HOU Rong1*, JIANG Zeyin2, HU Daming2, QI Dunwu1, ZHANG Zhihe1

[Abstract]    [Download]

8.Sexual Dimorphism in Bite Force of Trachemys scripta elegans

LI Handong, WANG Tongliang, HU Zhenyi, RAO Jingqiu, SHI Haitao, WANG Jichao*

[Abstract]    [Download]

9.Study on the Reproduction Behaviors of Artificial Breeding Cuora galbinifrons

CAO Xinsheng1,2,3, HUANG Kai1, LU bin3, PAN Jianzhou4, CAO Jiahui2, ZHANG Zhen2, CHEN Chengxun2*

[Abstract]    [Download]

10.Technologies for Reproduction of the Third Generation of Acipenser dabryanus in Captive

DU Hao1#, LUO Jiang1#, ZHOU Liang2#, XIONG Wei1, WU Jinping1, QIAO Xinmei1, LENG Xiaoqian1, XIAO Xinping1, TONG Shuang1, LIU Zhigang1, WEI Qiwei1*

[Abstract]    [Download]

11.Comparative Morphology of Five Common Pochazia Species from China

DUAN Wenxin1,2,3, CHEN Xiangsheng1,2,3*

[Abstract]    [Download]

12.New Records of Butterflies from China (Lepidoptera: Rhopalocera): Two Genera and Seven Species

ZHANG Huihong1, ZHU Jianqing2, DONG Ruihang3, YUE Yisong4, HU Shaoji5*

[Abstract]    [Download]

13.Preliminary Camera-Trapping Survey on Wild Mammals and Birds in the Wujiao Nature Reserve, Sichuan

ZHANG Decheng1,2, HE Yanlong2, FENG Yifan2, HU Jiancheng3, YANG Biao4*, LI Shengqiang5*

[Abstract]    [Download]

14.Directory and Species Composition of Butterflies in Sichuan

TIAN Tian1, HU Ping2, ZHANG Huihong3, WANG Hongyu1, XIE Xueru1, CHENG Xiang1, WANG Lijuan1, DOU Liang1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3